Gransholms Bruk

GRANSHOLMS BRUK
1803-1978
Peter Adam Bergius fick Kommerskollegi tillstånd att anlägga ett pappersbruk i Gransholm år 1803. Bergius uppförde ny damm- och brobyggnad, pappersbruk, såg, kvarn, oljeslageri, vadmalstamp, mjölkvarn samt rationaliserade brukets jord och skogsbruk.
Vid en nattlig brand 1806 ödelades bruket. P A Bergius byggde nytt år 1812. Vid denna tidpunkt byggdes också herrgården i samma stil som Bergius stora hus i Växjö, nuvarande församlingshemmet på Nygatan. 1816 överlät Bergius pappersbruket till sonen Adam Wilhelm Bergii till ett belopp av 32000 rdr banco. Under lågkonjunkturen på 1820-talet gick Bergius i konkurs. Vid exekutiv auktion inropade majorskan Ulla Wollin egendomen till en summa av 27333 rdr banco. Hon överlät köpet till en släkting, Karl Adam Wollin som drev bruket i sex år. 1839 sålde han bruket till Axel Göran Posse på Bergkvara.
Fyra år senare köpte Johan David Husberg bruket för 16 666 rdr banco. Efter bara några år gick också han i konkurs och bruket såldes till rådman Johan Wahlqvist som efterträddes av sin son A W Wahlqvist. 
1861 sattes den 115 cm breda pappersmaskinen in. Transporten från Karlshamn fram och åter tog tre veckor och det användes tre par oxar samt ett tiotal hästar. Det blev stor uppståndelse i Gemla när ekipaget drog fram. Så gick även Wahlqvist gick i konkurs 1869 och bruket såldes till J L Aschan för 60 000 rdr. År 1901 bildades Gransholms aktiebolag med att aktiekapital på 550 000 kr. Vid den tiden var det mesta i dåligt skick.

1903 anställdes A W Myhrman. Han var energisk och arbetade hårt. På tio år tredubblade han omsättningen. Arvid Myhrman dog 1947 och sterbhuset drev bruket till 1951 då det övertogs av AB Sture Ljungdahl som var verksamma till 1978 då bruket lades ner och en lång era på närmare tvåhundra år av papperstillverkning var till ända. 

I Gransholmsrummet i hembygdsgården i Gemla presenteras ett rikt material från brukets långa historia

 Näringslivsanor från 1500-talet

  

Bildbeskrivning

Gransholms Bruk vilar på historisk mark med näringslivsanor från 1500-talet.

Först tillvaratogs energin från vattenkraften och man anlade först ett garveri för djurhudar.

Därefter och fram till slutet på 1700-talet fanns ett sågverk på platsen. 

 

 

 

 Ett kulturhistoriskt arv

  

Bildbeskrivning

Från 1790 och under nästan 200 år, fram till 1978, tillverkades papper på Gransholms bruk, först genom ett finpappersbruk, senare som ett papperförädlingsverk.

Bruket hade som mest 165 anställda under 1930-talet.

 Gransholms Bruk idag

  

Bildbeskrivning

Idag hyrs Gransholms Bruks Fastigheter av ventilationsföretaget Fresh AB. Fresh AB är marknadsledande i Norden på produkter och lösningar som förbättrar inomhusklimatet i bostäder. Även fastigheten på Jägarevägen 5 i Gemla hyrs av Fresh AB.

  

Upphovsrätt © Sybarit Capital. Alla rättigheter förbehålles / Copyright

Trots att stor omsorg ägnats åt att tillförsäkra riktigheten av informationen på hemsidan, åtar sig Sybarit Capital AB eller andra bolag i koncernen inte något ansvar för den.  

Sybarit Capital AB eller andra bolag i koncernen tar sig rätten att utan förvarning göra ändringar eller uppdateringar med avseende på innehållet i hemsidan eller dess format vid vilken tid som helst.